Regulamin Apartamenty Miluchna

§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie budynku „Apartamenty Miluchna” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie czynności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w „Apartamenty Miluchna”. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy oraz marketingowych przez „Apartamenty Miluchna” zgodnie z przepisami w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Informacja w sprawie ochrony danych osobowych znajduje się w osobnym dokumencie, z którym każdy Gość ma możliwość zapoznać się na stornie miluchna.pl lub recepcji.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Budynku „Apartamenty Miluchna”

§2

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba w apartamencie trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 3. Recepcja jest czynna w godz. 8:00-20:00. Możliwość zameldowania do godz. 21:00.
  Inna godzina przybycia gościa do obiektu winna być zgłoszona i uzgodniona z obsługą w drodze korespondencji e-mail, uwag przy rezerwacji lub telefonicznie.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 6. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.). W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Apartamenty Miluchna mają prawo odmówić zameldowania Gościa.
 7. Rezerwacja pobytu odbywa się za pośrednictwem strony miluchna.pl/rezerwacje, za pośrednictwem portalu booking.com lub telefonicznie.

§3

 1. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „Cennik” oraz „Pakiety” znajdujące się na stronie Miluchna.pl.
 2. Cena dotyczy wynajęcia pokoju – apartamentu za jedną dobę przy założeniu pobytu maksymalnej ilości gości w danym pokoju – apartamencie. W przypadku pobytu mniejszej liczby gości niż wynika to ze specyfikacji pokoju cena nie ulega zmianie.
 3. W pokojach jest możliwość dostawki. O chęci skorzystania z dostawki Gość informuje obsługę w dniu przybycia.
  Opłata za dostawkę ustalana jest zgodnie z cennikiem.
 4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Zadatek należy wpłacić do 3 dni, od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy lub za pośrednictwem serwisu Centrum Rozliczeniowego Dotpay w trakcie rezerwacji. Usługi Centrum Rozliczeniowego Dotpay świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:  https://www.dotpay.pl/storage/app/media/dokumenty/regulamin_dokonywania_wplat_w_serwisie_pl.pdf.
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji lub nie dojazdu.
  W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Obiektu.
 7. Niewykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu m.in. na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie powoduje obniżenia płatności za usługę.
 8. Właściciele Apartamentów Miluchna zastrzegają sobie prawo usunięcia rezerwacji bez informowania o tym fakcie w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do daty wskazanej w mailu rezerwacyjnym.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 10. Zapłata następuje w formie gotówki, płatności kartą kredytową, debetową lub w formie przelewu.
  Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
 11. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.
 12. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta.

§4

 1. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 8.00 do godz. 22.00.

§5

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 2. W obiekcie zabrania się organizowania wszelkich imprez, słuchania głośno muzyki lub TV.

§6

 1. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 2. W celu zapewnienia możliwości zaspokojenia realizacji ewentualnych szkód wraz zapłatą zadatku należy wpłacić kaucję w wysokości 300 zł za apartament.
 3. Zwrot kaucji następuje w dniu zadeklarowanego końca pobytu po sprawdzeniu apartamentu w obecności osoby dokonującej rezerwacji lub w terminie trzech dni po wyjeździe, w przypadku, gdy sprawdzenie apartamentu było nie możliwe z winy osoby rezerwującej (gościa), na rachunek bankowy lub na rachunek karty kredytowej, debetowej.
 4. W przypadku zagubienia Klucza (klucz systemu MasterKey) Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 250 złotych za klucz.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
 6. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w całym budynku. Dla Państwa bezpieczeństwa w pokojach zamontowane są̨ czujki przeciwpożarowe. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego, jak również̇ złamanie zakazu palenia/używania otwartego ognia wiąże się̨ z karą pieniężną w wysokości 200 PLN i może doprowadzić́ do zerwania umowy.
 8. W obiekcie nie są akceptowane zwierzęta. 

§7

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji nie później niż 1 dobę od meldunku, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV, siła wyższa.

§8

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
 1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 2. Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
 4. Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 5. Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§9

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 2. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

§10

 1. Na terenie całego obiektu (wewnątrz jak i na zewnątrz) zabronione jest:
 1. Palenie papierosów w tym także e-papierosów.
 2. Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki)
 3. Zapraszanie i przyjmowanie Gości po godzinie 22-giej.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 5. Chodzenie w butach narciarskich po Budynku Miluchna oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
 6. Zabrania się zmiany miejsc mebli w pokojach oraz innych pomieszczeniach takich jak: szafy, łóżka, sofy, biurka, itp. Przesuwanie mebli bez zgody kierownika Obiektu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.
 7. Wnoszenie sprzętu sportowego typu rower lub inne do pokoi.
 8. Niszczenie zieleni oraz elementów i urządzeń ogrodu i krajobrazu.
 9. Używanie materiałów pirotechnicznych i broni.
 1. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą do odebrania na recepcji lub przygotowane do wysyłki (gość ma obowiązek zamówić kuriera i poinformować o tym recepcję). W przypadku nieotrzymania takiej informacji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§11

 1. W przypadku nagminnego łamania niniejszego Regulaminu obsługa Apartamentów Miluchna ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie Gościa. Jeśli ostrzeżenie nie odniesie zamierzonego skutku, obsługa może wyrzucić Gościa z Budynku Miluchna ze skutkiem natychmiastowym.

§12

 1. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej miluchna.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

Zakopane, dnia 20 maja 2019 r.